REGULAMIN

Przedszkolnego Konkursu Plastycznego pt: „FLAGA”

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem przedszkolnego konkursu plastycznego pt: „FLAGA” (zwanego dalej Konkursem) jest Publiczne Przedszkole w Jemielnicy (wraz z oddziałami zamiejscowymi) przy ul. Długiej 11B

 

CEL KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest:
 • Rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci
 • Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu
 • Poszerzenie wiedzy na temat krajów anglo i niemieckojęzycznych
 • Wyłonienie zwycięskich prac

 

TEMAT KONKURSU

 1. Tematem konkursu jest przygotowanie przez dzieci pracy plastycznej wykonanej dowolną metodą (kredki, farby, wycinanka, wydzieranka, praca przestrzenna), prezentującą jedną z wybranych flag krajów anglo lub niemieckojęzycznych.

ZASADY KONKURSU

1.   Warunkiem udziału dziecka w Konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej.

 1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • 3-4 latki
 • 5-6 latki
 1. Kryteria oceny:
 • Zgodność z tematem
 • Estetyka wykonania
 • Wkład pracy własnej
 1. Czas trwania Konkursu: 10-20 października 2023 r.

 2. Opis pracy według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa grupy (placówki)
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 27 października 2023 r.

 4. Skład komisji konkursowej:
 • Magdalena Czupała – przewodnicząca
 • Marzena Draga
 • Marianna Ratuszny
 1. Komisja konkursowa przyzna w każdej grupie wiekowej 3 miejsca (od I do III ) oraz jedno wyróżnienie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie Organizatora oraz promocji Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas dostarczania prac.
 4. Organizator zobowiązuje się zwrócić prace konkursowe po ogłoszeniu wyników.
 5. Prace plastyczne dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

 


 

Przewiń do góry