PDFRegulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej.pdf (128,27KB)

Załącznik nr 1
Zarządzenia nr 3/2024
Dyrektora Publicznego Przedszkola
W Jemielnicy
z dnia 01.02.2024

Zasady rekrutacji dzieci
do Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z oddziałami zamiejscowymi w Barucie, Centawie, Gąsiorowicach i Łaziskach
na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089 z późn.zm.);
  • Uchwały nr XL/281/22 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 grudnia 2022 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jemielnica;
  • Zarządzenie nr 504/24 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminów czynności
    w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w roku szkolnym 2023/2024, do Publicznego Przedszkola w Jemielnicy, Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrówce i klas I Publicznych Szkół Podstawowych w Jemielnicy i Piotrówce

1.Dzieci przyjmowane są do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, składają corocznie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko zostało wcześniej przyjęte. Druki deklaracji są do pobrania w sekretariacie przedszkola w Jemielnicy. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy składać w swoich przedszkolach od 05 lutego do 09 lutego 2024r. Brak złożenia deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

3.Przepisy rekrutacyjne stosuje się także do dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznego przedszkola.

4.W okresie od 12 lutego do 27 marca 2024r. trwa postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w wybranych przez rodziców przedszkolach.
• od 12 lutego do 29 lutego 2024r.– wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola – dokumenty można pobrać ze strony internetowej przedszkola
• od 01 marca do 08 marca 2024r. - rozpatrywanie złożonych wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną;
• 11 marca 2024r. - wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
• od 12 marca do 22 marca 2024r. – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
• 27 marca 2024r. - wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

5.W okresie od 22 kwietnia do 31 maja 2024r. trwa postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w wybranych przez rodziców przedszkolach.·
• od 22 kwietnia do 10 maja 2024r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola;
• od 13 do 17 maja 2024r. - rozpatrywanie złożonych wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną;
• 20 maja 2024r. - wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola.
• od 21 maja do 24 maja 2024r. – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
• 31 maja 2024r. -wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

6.W pierwszej kolejności do publicznych przedszkoli przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Jemielnica.

7.Postępowanie rekrutacyjne przebiega w etapach:
1)Etap zerowy: składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.
2)Pierwszy etap: przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na wolne miejsca w wybranych przez rodziców placówkach pierwszego wyboru. Jeśli liczba wniosków jest taka sama lub mniejsza wszystkie dzieci zostają przyjęte. W przypadku większej ilości kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica niż wolna liczba miejsc w przedszkolu pierwszego wyboru, przeprowadza się rekrutację z uwzględnieniem kryteriów podstawowych określonych w Ustawie Prawo Oświatowe Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089 z późn.zm). Do każdego kryterium przyznaje się określoną liczbę punktów. Należą do nich:
a) wielodzietność rodziny – 10 punktów
b) niepełnosprawność kandydata – 10 punktów
c) niepełnosprawność rodzica/rodziców – 10 punktów
d) niepełnosprawność rodzeństwa – 10 punktów
e) samotne wychowywanie dziecka – 10 punktów
f) objęcie pieczą zastępczą – 10 punktów

3)Drugi etap: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów określonych przez przydzielając im odpowiednią ilość punktów. Należą do nich:

a)Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, studiują w trybie dziennym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 hektarów fizycznych

- oboje rodziców/opiekunów spełniają powyższe kryterium - 10 pkt.
- jeden rodzic/opiekun spełnia powyższe kryterium – 4 pkt.

b)Kandydat, którego rodzice/opiekunowie rozliczają podatek dochodowy jako mieszkańcy Gminy Jemielnica

- oboje rodziców (opiekunów prawnych) spełniają powyższe kryterium – 4 pkt.
- jeden rodzic (opiekun prawny) spełnia powyższe kryterium – 2 pkt

c)Kandydat, który w ubiegłym roku szkolnym nie został przyjęty do wybranego przedszkola, ale przyjęto go na wolne miejsce w jednej z pozostałych placówek, a którego kandydaturę w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja ponownie zgłoszono do tego przedszkola – 6 pkt,

d)Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, w przedszkolu pierwszego wyboru lub kandydat, który zostanie zgłoszony do przedszkola jednocześnie ze swoim rodzeństwem - 4 pkt

e)Kandydat rekrutujący do przedszkola znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania – 4 pkt.

f)Dochód na osobę w rodzinie dziecka:
- w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 i poz.1265 ) - 1 pkt
- w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j z 2022 r. poz. 615 i poz. 1265), liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka wg zamieszczonego wzoru poniżej :
Wzór: 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt ustawy o świadczeniach rodzinnych/ dochód na osobę w rodzinie dziecka= liczba punktów

8.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica, złożony do dyrektora Publicznego Przedszkola w Jemielnicy oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Druki wniosków są do pobrania w sekretariacie oraz na stronie www.przedszkole.jemielnica.pl

9.Do wniosku dołącza się wybrane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełniania określonych kryteriów:

1)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
2)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100. z późn.zm.)– dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;
3)prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację rodziców kandydata lub akt zgonu rodzica - dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;
4)oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
5)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700, 2140. z późn.zm.). Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;
6)zaświadczenie, że rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno prawne, studiują w trybie dziennym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 hektarów fizycznych lub wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej ceidg.gov.pl
7)oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica.
8)Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie (art. 150 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe)

10.Po pomyślnie przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym rodzice zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola oraz dołączyć następujące oświadczenia:1)w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz dostosowanie właściwych metod pracy rodzice powinni przedstawić opinie poradni specjalistycznych, zaświadczenia lekarskie związane z prowadzeniem diet, alergiami, informacje o rozwoju psychofizycznym dziecka, itp.;
2)zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku ze sprawdzeniem czystości głowy
3)zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem dziecka w zajęciach religii/etyki
4)deklaracja w sprawie wyżywienia w przedszkolu
5)oświadczenie rodziców w sprawie objęcia ich dziecka nauką języka angielskiego
6) Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na badanie logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz udział dziecka w zajęciach terapeutycznych
7)wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury
8)upoważnienie rodziców/prawnych opiekunów dziecka do odbioru dziecka z przedszkola

11.Wzory oświadczeń są do pobrania w sekretariacie przedszkola w Jemielnicy i na stronie internetowej.

12.Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Jemielnica mogą być przyjmowane do przedszkola, jeśli po przeprowadzeniu obu postępowań rekrutacyjnych w przedszkolu są wolne miejsca. W przypadku większej liczby dzieci zamieszkałych poza obszarem gminy niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z etapami rekrutacji omówionymi powyżej.

13.Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

14.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Wójta Gminy Jemielnica o potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniu o samotnym wychowywaniu dziecka lub zweryfikować je w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

15.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Przedszkola w Jemielnicy. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
1)sprawdzenie wszystkich złożonych wniosków wraz z oświadczeniami pod względem formalnym,
2)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola,
3)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zawierającej nazwiska i imiona dzieci, liczbę wolnych miejsc oraz uzyskaną liczbę punktów,
4)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

16.Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Lista zawiera nazwiska i imiona dzieci uszeregowane w porządku alfabetycznym i informację o najmniejszej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia, datę wywieszenia oraz podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. W związku z sytuacja epidemiologiczna dopuszcza się telefoniczne informowanie zainteresowanych o zakwalifikowaniu, bądź nie dziecka do przedszkola.

17.W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje je i dokonuje rozstrzygnięcia. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

18.Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić korzystanie z wychowania przedszkolnego przewyższa liczbę miejsc w danym przedszkolu, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Wójta Gminy Jemielnica. Wójt jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

19.O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor Publicznego Przedszkola w Jemielnicy.

20.Wszystkie terminy postępowań rekrutacyjnych, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowań uzupełniających w Gminie Jemielnica określa Wójt Gminy Jemielnica w formie zarządzenia.

PDFWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 20242025.pdf (294,78KB)
PDF8.Załącznik nr 12 OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU NA OSOBE W RODZINIE.pdf (102,52KB)
PDF2.Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA.pdf (89,44KB)
PDF7.Załącznik nr 8 OŚWIADCZENIE O ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM WŁAŚCIWYM DLA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JEMIELNICA.pdf (92,07KB)
PDF1. Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY.pdf (161,94KB)
 

 

Przewiń do góry