PDF2.zarzadzenie-dyrektora-nr-2-w-sprawie-powolania-komisji-rekrutacyjnej-do-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20222023.pdf (119,48KB)
 

Załącznik nr 1

Zarządzenia nr 2/2022

Dyrektora Publicznego Przedszkola

w Jemielnicy

z dnia 07.02.2022

Zasady rekrutacji dzieci

do  Publicznego Przedszkola w Jemielnicy
 z oddziałami zamiejscowymi w Barucie, Centawie, Gąsiorowicach i Łaziskach

na rok szkolny 2022/2023

 Na podstawie:

  1. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
  2. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)
  3. Uchwały nr XXXIV/235/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2017
  4. Zarządzenia nr 279/22 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 1 lutego 2022  

 

1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, składają corocznie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko zostało wcześniej przyjęte. Druki deklaracji są do pobrania
w sekretariacie przedszkola w Jemielnicy. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy składać w swoich przedszkolach od 14.02.2022 do 18.02.2022 r. Brak złożenia deklaracji jest jednoznaczny
z rezygnacją z przyznanego miejsca.

3.Przepisy rekrutacyjne stosuje się także do dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznego przedszkola.

4. W okresie od 21 lutego do 11  marca  2022  trwa postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w wybranych przez rodziców przedszkolach.

od 21 lutego do 11 marca  2022 – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola – dokumenty można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub po uprzednim umówieniu się telefonicznym
 ( nr telefonu przedszkola 77 401 05 65) odebrać osobiście

do 21 marca 2022 - rozpatrywanie złożonych wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną;

22 marca 2022 - wywieszenie  na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola. W związku z sytuacja epidemiologiczną poinformowanie telefonicznie
o zakwalifikowaniu czy też niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

od 23 marca do 31 marca  2022 – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

1 kwietnia 2022 - wywieszenie  na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola. W związku z sytuacja epidemiologiczną poinformowanie telefonicznie
o zakwalifikowaniu czy też niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

5. W okresie od 12 kwietnia do 26 kwietnia 2022  trwa postępowanie uzupełniające na wolne miejsca
w wybranych przez rodziców przedszkolach.·

od 12 kwietnia do 26 kwietnia 2022  - wydawanie i przyjmowanie  wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola;

do 13 maja 2022 - rozpatrywanie złożonych wniosków  przez Komisję Kwalifikacyjną;

16 maja 2022 - wywieszenie  na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci   zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola W związku z sytuacja epidemiologiczną poinformowanie telefonicznie
o zakwalifikowaniu czy też niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

od 17 maja do 24 maja 2022 – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

25 maja 2022 -wywieszenie  na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci    przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola. W związku z sytuacja epidemiologiczną poinformowanie telefonicznie
o zakwalifikowaniu czy też niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

6. W pierwszej kolejności do publicznych przedszkoli przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Jemielnica.

7. Postępowanie rekrutacyjne przebiega w etapach:

1) Etap zerowy: składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu,
do którego dziecko uczęszcza.

2) Pierwszy etap: przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na wolne miejsca
w wybranych przez rodziców placówkach pierwszego wyboru. Jeśli liczba wniosków jest taka sama lub mniejsza wszystkie dzieci zostają przyjęte. W przypadku większej ilości kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica niż wolna liczba miejsc w przedszkolu pierwszego wyboru, przeprowadza się rekrutację z uwzględnieniem kryteriów podstawowych określonych w Ustawie  Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Do każdego kryterium przyznaje się określoną liczbę punktów. Należą do nich:

a) wielodzietność rodziny – 10 punktów

b) niepełnosprawność kandydata – 10 punktów

c) niepełnosprawność rodzica/rodziców – 10 punktów

d) niepełnosprawność rodzeństwa – 10 punktów

e) samotne wychowywanie dziecka – 10 punktów

f) objęcie pieczą zastępczą – 10 punktów

3) Drugi etap: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów określonych przez  przydzielając im odpowiednią ilość punktów. Należą do nich:

a) kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno - prawnej, studiują w trybie dziennym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 hektarów fizycznych –
10 pkt,

b) kandydat, którego jeden z rodziców (opiekun prawny) pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno- prawnej, studiuje w trybie dziennym, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 ha fizycznych – 4 pkt,

c) kandydat, który w ubiegłym roku szkolnym nie został przyjęty do wybranego przedszkola, ale przyjęto go na wolne miejsce w jednej z pozostałych placówek, a którego kandydaturę w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja ponownie zgłoszono do tego przedszkola 6 pkt

d) kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, w przedszkolu pierwszego wyboru – 4 pkt,

e) kandydat, który zostanie zgłoszony do przedszkola pierwszego wyboru jednocześnie ze swoim rodzeństwem – 4 pkt,

f) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 4 pkt.

8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica, złożony do dyrektora Publicznego Przedszkola w Jemielnicy oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Druki wniosków są do pobrania w sekretariacie  oraz przedszkole.jemielnica.pl  

9. Do wniosku dołącza się wybrane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełniania określonych kryteriów:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875) – dokumenty są składane                       
w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a   § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;

3) prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację rodziców kandydata lub akt zgonu rodzica - dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;

4) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

         5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
         9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dokumenty są składane w oryginale,  notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu      postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;

6) Zaświadczenie, że rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno prawne, studiują w trybie dziennym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 hektarów fizycznych;

  •  Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej ceidg.gov.pl

          7) Oświadczenie o objęciu rodziny kandydata  nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

10. Po pomyślnie przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym rodzice zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola oraz dołączyć następujące oświadczenia:

1) W CELU ZAPEWNIENIA DZIECKU ODPOWIEDNIEJ OPIEKI, ODŻYWIANIA ORAZ DOSTOSOWANIE WŁAŚCIWYCH METOD PRACY RODZICE POWINNI PRZEDSTAWIĆ OPINIE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH, ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DIET, ALERGIAMI, INFORMACJE O ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM DZIECKA, ITP.;

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DZIECKA W ZAJĘCIACH RELIGII/ETYKI 

3) OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE OBJĘCIA ICH DZIECKA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

4) WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA/UCZNIA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, NAUKĄ JĘZYKA REGIONALNEGO ORAZ NAUKĄ WŁASNEJ HISTORII I KULTURY

5. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SPRAWDZENIEM CZYSTOŚCI GŁOWY

6) DEKLARACJA W SPRAWIE WYŻYWIENIA W PRZEDSZKOLU ( INNĄ DLA ODDZIAŁÓW ZAMIEJSCOWYCH)

7) OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

8)ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA BADANIE LOGOPEDYCZNE ORAZ UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

9)UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

11. Wzory oświadczeń są do pobrania w sekretariacie przedszkola w Jemielnicy i na stronie internetowej.

12. Po zakończeniu wyżej wymienionych etapów postępowania rekrutacyjnego w przypadku uzyskania równorzędnych wyników do przedszkola zakwalifikowane zostaną dzieci zgodnie z kolejnością oddania „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023”.

13. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Jemielnica mogą być przyjmowane do przedszkola, jeśli po przeprowadzeniu obu postępowań rekrutacyjnych w przedszkolu są wolne miejsca. W przypadku większej liczby dzieci zamieszkałych poza obszarem gminy niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z etapami rekrutacji omówionymi powyżej.

14. Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

15. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach lub może zwrócić się do Wójta Gminy Jemielnica o potwierdzenie danych zawartych
w oświadczeniu o samotnym wychowywaniu dziecka lub zweryfikować je w drodze wywiadu, o którym mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

16. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Przedszkola w Jemielnicy. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) sprawdzenie wszystkich złożonych wniosków wraz z oświadczeniami pod względem formalnym,

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola,

3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zawierającej nazwiska i imiona dzieci, liczbę wolnych miejsc oraz uzyskaną liczbę punktów,

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

17. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Lista zawiera nazwiska i imiona dzieci uszeregowane w porządku alfabetycznym i informację
 o najmniejszej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia, datę wywieszenia oraz podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. W związku z sytuacja epidemiologiczna dopuszcza się telefoniczne informowanie zainteresowanych o zakwalifikowaniu, bądź nie dziecka do przedszkola.

18. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się
w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje je i dokonuje rozstrzygnięcia. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

19. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić korzystanie z wychowania przedszkolnego przewyższa liczbę miejsc w danym przedszkolu, dyrektor  informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Wójta Gminy Jemielnica. Wójt jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

20. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole posiada nadal wolne miejsca, dyrektor  przeprowadza postępowanie uzupełniające, które trwa do końca sierpnia każdego roku i przeprowadza się je według zasad określonych w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym.

21. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor Publicznego Przedszkola
w Jemielnicy.

22. Wszystkie terminy postępowań rekrutacyjnych, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowań uzupełniających w Gminie Jemielnica określa Wójt Gminy Jemielnica w formie zarządzenia.

 

Przewiń do góry