Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4, 619, 762 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)

 

W ramach posiadanych możliwości Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

 • diagnozowanie środowiska dzieci;
 • rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania;
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i nauczycieli;
 • umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
 • badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
 • podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych .

 

Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy
z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dziecka.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana przez nauczycieli i specjalistów.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie działań i zajęć specjalistycznych, działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań wychowanków, w tym uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, a szczególnie:

 • działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia
 • zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na zajęciach ogólnych i specjalistycznych zajęciach edukacyjnych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych .
 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
 • działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych.

Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym w wyjątkowych sytuacjach mogą być prowadzone w placówce opieki zdrowotnej.

3. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

5. Dla dzieci przyjętych do przedszkola posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka.

6. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego – IPET.

7. Program IPET opracowują zatrudnieni dla tego dziecka specjaliści. Uwzględnia on realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Porady dla rodziców:

PDFJak ustrzec się błędów żywieniowych-praktyczne wskazówki.pdf (171,74KB)

PDFPorady dla rodziców - motoryka mała.pdf (187,97KB)

PDFPożegnanie z dzieckiem.pdf (123,88KB)

PDFJak ubrać dziecko do przedszkola.pdf (105,75KB)

PDFAgresja - pedagogizacja rodziców.pdf (137,61KB)

PDFSamodzielność dziecka przedszkolnego.pdf (820,53KB)

DOCXWSPÓLNOTA I WIARA WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI.docx (12,69KB)

 

 

Przewiń do góry