1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności. Przedszkole jest 5 – oddziałowe i wszystkie grupy mogą być różnorodne wiekowo
  2. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie całego pobytu dzieci w przedszkolu.
  3. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.
  4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.
  5. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo- dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
  6. Grupy międzyoddziałowe są tworzone na okres roku szkolnego w godzinach 7.00-8.00 oraz 13.00 – 16.30 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola
  7. lość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25 .
  8. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie czyli nie więcej niż 25 dzieci.
  9. Dzienny czas pracy:

- w oddziałach zamiejscowych  8.00-13.00

- w Jemielnicy 7.00-16.30.

Przewiń do góry